سمت

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

آقای عباس پور بصیر

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

آقای حسین قماشی  

عضو هیئت مدیره

آقای   سید علی بنی هاشمی

عضو هیئت مدیره

آقای عباس علی آبادی

عضو هیئت مدیره

آقای محمدرضا روشنی مقدم