آگهي مزايده دو دستگاه موتورگاز سوز اتوبوس
آگهي مزايده دو دستگاه موتورگاز سوز اتوبوس
1401/04/25

شركت مهندسي و ساخت لكوموتيو مپنا در نظر دارد دو دستگاه موتورگاز سوز اتوبوس  6سيلندر  cc 8700ايتاليايي  FPTمازاد توليد و متعلقات مربوطه به آن به صورت نو از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده حداكثر تا روز سه شنبه مورخ 1401/5/3 ساعت  16 از باکس های زیر استفاده نمایید.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code