ماشین اندازهگیری مختصات (CMM) وسیلهای برای اندازهگیری دقیق مشخصههای هندسی قطعات پیچیده و دقیق هست. شرکت مپنا لکوموتیو مجهز به سالن CMM پیشرفته میباشد که در آن دستگاههای اندازهگیری دو بازویی و قابل حمل (portable) با برند (Hexagon) مورداستفاده قرار میگیرد.
دقت CMM به شرح زیر است:
Single Arm: 42+(35L/1000)≤140µm
حداکثر خطای 140 میکرون در حالت تک بازو
Double Arm: 80+(45L/1000)≤184µm
حداکثر خطای 184 میکرون در حالت اندازهگیری دو بازو با یکدیگر
مزایا و قابلیتها:
  • سرعت اندازهگیری بسیار بالا
  • پوشش دهی نقاط غیرقابل‌دسترس از هر بازو توسط بازوی دیگر
  • افزایش دقت اندازه‌گیری به دلیل قابلیت CNC
  • لینک بودن دو بازو با یکدیگر
  • داشتن محدوده وسیعی از اندازهگیری (X = 7000 mm, Y = 2000 mm, Z = 3000 mm)
 
 (CMM)اندازه گیری سه بعدی