حضور در محیطی فعال، اولین مزیت پیوستن به شرکت مپنا لکوموتیو است. برای پیوستن به ما، رزومه خود را در سایت شرکت بارگذاری کنید. تیم منابع انسانی شرکت پس از بررسی رزومه های ارسالی، افراد واجد شرایط را بر هر حسب نیاز برای جلسه مصاحبه دعوت می کند.
ثبت رزومه
تحصیلات
میزان تحصیلات:


زبان خارجی
توانایی خواندن:
توانایی نوشتن:
توانایی مکالمه:
توانایی خواندن:
توانایی نوشتن:
توانایی مکالمه:
سطح آشنایی با کامپیوتر