اعضای هیئت مدیره

احمد خدایی
مدیرعامل بخش ریلی -رئیس هیئت مدیره
حسین قماشی
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
عباس علی آبادی
مدیر عامل گروه مپنا-عضوه هیئت مدیره
محمدرضا روشنی مقدم
مدیرعامل مهندسی و تولید- عضو هیئت مدیره
عباس پوربصیر
عضو هیئت مدیره