اعضای هیئت مدیره

بابک احمدی
مدیرعامل بخش ریلی -رئیس هیئت مدیره
محمدمهدی اسلامی
 مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
مرتضی ملانژاد
عضو هیئت مدیره