ما تا سال 1404: به عنوان رهبر بازار ایران در تولید و بازسازی باکیفیت انواع لکوموتیوها با تمرکز بر ایجاد خودکفایی در برآورده‌سازی نیاز سالانه کشور، شناخته خواهیم شد.

Viewpoint-(1).jpg


چشم-انداز-(1).jpg