ما تا سال 1400 به عنوان یکی از دو بازیگر اصلی در تولید ناوگان و تجهیزات ریلی در ایران و برخوردار از جایگاه
مناسب در ارائه خدمات، و همچنین شرکتی توانمند جهت حضور مؤثر در بازارهاي هدف بین المللی،
شناخته خواهیم شد.

چشم-انداز-(1).jpg