فرآیند جوشکاری یکی از مهمترین فرآیندهای ساخت در صنعت تولید لکوموتیو است. شرکت مپنا لکوموتیو مفتخر است که با پیاده سازی الزامات استاندارد جوشکاری ریلی EN ISO 15085 کلیۀ فرآیندهای جوشکاری در ساخت لکوموتیو و دیگر سازه های فلزی را مطابق استانداردهای مذکور انجام دهد. شرکت مپنا لکوموتیو دارای پرسنلی آموزش دیده جهت طرح ریزی، اجرا و نظارت بر عملیات جوشکاری می باشد. کلیه کارکنان این واحد پس از برگزاری آزمون مطابق استاندارد EN287 تأیید صلاحیت شده و این صلاحیت در فواصل زمانی کوتاه، مورد بازبینی قرار میگیرد. شرکت مپنا لکوموتیو دارای تیم ناظر تخصصی تأیید صلاحیت شده از مراکز بین المللی جوش میباشد.
این دپارتمان شامل سه بخش مهندسی، توسعه مهارت های جوشکاری و نظارت و بازرسی است و با بهره گیری از کارکنان توانمند و صلاحیت دار، به خوبی کلیه فعالیتهای مطرح در این فرآیند را پوشش میدهد.
 
مهندسی جوش