گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی مزایده دو دستگاه موتورگاز سوز اتوبوس

شركت مهندسي و ساخت لكوموتيو مپنا در نظر دارد دو دستگاه موتورگاز سوز اتوبوس ۶سيلندر cc ۸۷۰۰ايتاليايي FPTمازاد توليد و متعلقات مربوطه به آن به صورت نو از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده حداكثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ ساعت ۱۶به سايت شركت مهندسي مپنا لكوموتيو به آدرس WW.MAPNALOCOMOTIVE.COM مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.

آگهی مزایده شماره ۱۴۰۱/۶

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در نظر دارد دو دستگاه موتورگاز سوز اتوبوس  ۶سیلندر  cc ۸۷۰۰ایتالیایی  FPTمازاد تولید و متعلقات مربوطه به آن به صورت نو از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ ساعت  ۱۶به سایت شرکت مهندسی مپنا لکوموتیو به آدرس  WWW.MAPNALOCOMOTIVE.COM مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

تلفن تماس دبیر خانه کمیسیون معاملات : ۰۲۶۳۶۱۸۶۹۰۴

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا